Gemeenteraad Weert stemt in met uitgangspunten windenergie

Nadat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Weert, Leudal, Peel en Maas en Nederweert al ingestemd hadden met het mogelijk ontwikkelen van windparken, is nu ook de raad van gemeente Weert hiermee akkoord. De gemeenteraad van Weert zei gisteren als laatste in dit samenwerkingsverband ‘ja’ tegen deze duurzame energiebron in de eigen gemeente.

Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert en de provincie Limburg willen invulling geven aan het vraagstuk rond duurzame energie. Een vraagstuk dat geldt voor elke provincie in Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. De vier gemeenten en de provincie Limburg hebben daarom samen de handschoen opgepakt om windenergie te stimuleren en faciliteren. Hiervoor hebben deze partijen uitgangspunten op papier gezet, met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen.

Uitgangspunten

De raad van de gemeente Weert is nu akkoord met deze uitgangspunten voor het ontwikkelen van windparken. De uitgangspunten, zoals vastgesteld door de gemeenteraad, op een rij:
1. De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van windturbines.
2. De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in de gemeenschap.
3. De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede ruimtelijke ordening (goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting).
4. Grondspeculatie moet worden voorkomen door:

  • In het zoekgebied één samenhangend project, windmolenpark, te ontwikkelen.
  • De bebouwde en onbebouwde gronden die nodig zijn voor de realisatie van windenergie te zien als een samenhangend complex: het windmolenpark.
  • Alle grondeigenaren van het windmolenpark een eerlijke grondvergoeding te geven.

5. De vier gemeenten hebben gezamenlijk de voorliggende uitgangspunten opgesteld en wisselen kennis en ervaringen uit.
6. Gemeenten werken samen bij de ontwikkeling van gemeentegrensoverschrijdende locaties.

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de uitgangspunten kan verder worden gegaan met het proces van realisering. Echter, zo ver is het nog niet. De uitgangspunten vormen de voorwaarden waaraan partijen die een windpark willen ontwikkelen zich moeten houden.
Het is aan partijen die een initiatief hebben om tot een windpark te komen om een plan te ontwikkelen.

(gemeente Weert)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.