Meer dwarsverbindingen A2

a2-snelweg-auto

De Stuurgroep A2 Het Vonderen – Kerensheide heeft besloten om de dwarsverbindingen ’t Rooth, Gebroek en Slagmolen in Echt-Susteren en Sittard-Geleen, te behouden bij de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide. Hierdoor worden deze dwarsverbindingen alsnog meegenomen in het nieuwe ontwerp van de snelweg.

In opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Limburg worden de voorbereidingen getroffen voor de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide naar twee keer drie rijstroken, plus vluchtstrook. Volgens planning starten de werkzaamheden in 2022. Vijf van de zeventien dwarsverbindingen op dat traject zouden niet teruggebouwd worden volgens de overeenkomst uit 2012 tussen het Rijk en de provincie Limburg. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid, toerisme, fietsveiligheid, landbouwbelangen en recreatie stuitte dit voornemen op weerstand uit de omgeving, onder andere bij het Buurtenplatform A2 Vonderen – Kerensheide.

Advies werkgroep dwarsverbindingen
Op 25 mei 2016 heeft een ingestelde ‘werkgroep dwarsverbindingen’ voorgesteld de dwarsverbindingen ’t Rooth en Slagmolen terug te brengen als fiets/voetgangersverbinding en Gebroek voor fiets/voetgangers en autoverkeer. Voor Gebroek is naast het leefbaarheidsmotief ook een economisch motief (wegverbinding Holtum-Noord – VDL Nedcar) ingebracht door de gemeente Sittard-Geleen.

De werkgroep – bestaande uit afgevaardigden van de gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Stein, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat – heeft rekening gehouden met gebiedsvisies van de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. De werkgroep heeft de afgelopen maanden gekeken naar het draagvlak bij alle betrokkenen en hoe de financiering vorm kon krijgen.

Besluit stuurgroep en vervolgstappen
Het advies van de werkgroep is op 21 oktober besproken in de stuurgroep. De stuurgroep heeft een principebesluit genomen over het terugbouwen van de viaducten Slagmolen, Gebroek en ’t Rooth en over de financiering daarvan. Over de exacte locatie, inrichting en functionaliteit van met name Gebroek vindt nog aanvullend overleg plaats

Daarmee worden de dwarsverbindingen Slagmolen, ’t Rooth en Gebroek opgenomen in het nieuwe ontwerp van de snelweg. In het najaar van 2017 wordt het ontwerptracébesluit voor alle geïnteresseerden ter inzage gelegd.

Buurtenplatform
Het Buurtenplatform A2 Vonderen – Kerensheide bestaat uit vertegenwoordigers uit wijken van de plaatsen gelegen aan het tracé. Het platform is een overlegkader waar buurten en overheden – Rijkswaterstaat, provincie Limburg, gemeenten en waterschap – elkaar ontmoeten. Om na te gaan of er voldoende draagvlak is voor het voorstel van de werkgroep, is dit – voordat het in de stuurgroep besproken werd – voorgelegd aan het Buurtenplatform. Het positieve advies van het Buurtenplatform werd meegegeven aan de stuurgroep.

Ad Lutters, huidig voorzitter van het buurtenplatform, reageert op de uitkomst van de stuurgroep van 21 oktober: “Als Buurtenplatform A2 Vonderen – Kerensheide zijn wij verheugd dat het advies van de werkgroep dwarsverbindingen is overgenomen om drie van de vijf dwarsverbindingen die zouden vervallen, terug te bouwen en op te nemen in het ontwerptracébesluit. Wij vinden het belangrijk dat het besluit tot het behouden van dwarsverbinding Gebroek nader wordt uitgewerkt overeenkomstig onze wens om een fiets- en voetgangersverbinding te realiseren tussen Gebroek en het tunneltje Holtum. Wij kijken uit naar dit vervolgoverleg. Deze vorm van participatie, waarbij de omgeving in een vroeg stadium betrokken wordt en inspraak heeft, is een goedwerkend mechanisme dat leidt tot voldoening bij alle betrokkenen.”

Meer informatie
Meer weten over de voorgenomen verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide? Kijk dan op rijkswaterstaat.nl/A2-wegverbreding-het-vonderen-kerensheide. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.