Wat gebeurt er in 2017 in Nederweert op woongebied?

De gemeente Nederweert, Woningvereniging Nederweert (WvN), Wonen Limburg en het Huurdersplatform regio Weert hebben gezamenlijk prestatieafspraken vastgelegd voor het jaar 2017. Het is voor het eerst dat de WvN en Wonen Limburg samen prestatieafspraken maken.

Vorig jaar ging de nieuwe Woningwet in. Sindsdien geven woningcorporaties zo concreet mogelijk per gemeente aan welke activiteiten ze ondernemen op woongebied. Om zo invulling te geven aan het woonbeleid dat vastligt in de regionale Structuurvisie Wonen, Zorg & Woonomgeving die eind 2014 door alle Midden-Limburgse gemeenten is vastgesteld.

Samen met huurders

In april van dit jaar maakten de gemeente, de WvN en het Huurdersplatform voor het eerst prestatieafspraken nieuwe stijl voor het jaar 2016. Nu liggen er dus nieuwe prestatieafspraken voor het komend jaar die samen met WvN, Wonen Limburg en het Huurdersplatform tot stand zijn gekomen. Op maandag 19 december werden de afspraken door alle betrokkenen ondertekend in het gemeentehuis.

Waar gaan de prestatieafspraken over?

Belangrijke thema’s in het woonbeleid van de gemeente (en de regio) zijn het betaalbaar houden van wonen en het zorgen voor voldoende geschikte woningen voor speciale doelgroepen. Zoals mensen die zijn aangewezen op begeleid wonen en statushouders. Ook het geschikter maken van bestaande woningen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, is een belangrijk aandachtspunt. “Door de toenemende vergrijzing en huishoudens die kleiner van omvang worden, hebben we nu en op termijn andersoortige woningen nodig”, aldus wethouder Hubert Mackus. Voor hem was het ondertekenen van de prestatieafspraken een van de laatste officiële handelingen als wethouder van Nederweert. Daarnaast is er ook aandacht voor het energiezuiniger maken van woningen en de leefbaarheid rondom het wonen.

Weer investeringsruimte

De financiële positie van de WvN liet de afgelopen jaren de bouw van nieuwe sociale huurwoningen niet toe. “Daar komt nu verandering in”, zegt directeur Corry Keulen. “Er is weer beperkte investeringsruimte voor nieuwbouw. In eerste instantie richten we ons op onze eigen grondposities aan de Bredeweg en de Burg. Kreijelmansstraat. Voor de locatie aan de Bredeweg wordt op dit moment een plan voorbereid voor acht sociale huurwoningen.” Volgens planning zullen deze in 2017 worden gerealiseerd. Binnenkort zal de WvN de direct omwonenden van het plangebied en kandidaathuurders hierover nader informeren.

Samenwerken

In Nederweert heeft de WvN veruit de meeste sociale huurwoningen (bijna 1.500). Wonen Limburg heeft in Nederweert 78 sociale huurwoningen. De partijen zien het als een meerwaarde dat er samen afspraken zijn gemaakt. Op die manier kan er beter van elkaars ervaring en expertise gebruik gemaakt worden. Eén van de onderwerpen waar de WvN samen met Wonen Limburg in optrekt, is een onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden om tijdelijke woningen te realiseren in Nederweert op een nog nader te bepalen locatie. Volgens Keulen neemt op lange termijn de behoefte aan woningen af, maar nu is er sprake van een tijdelijke druk waarvoor een oplossing nodig is.

De WvN, Wonen Limburg en het Huurdersplatform trekken verder samen op bij het inzetten van budget- en energiecoaches voor huurders en het maken van uitvoeringsafspraken over langer zelfstandig thuis wonen.

(Foto via gemeente Nederweert)

V.l.n.r.: Ger Peeters (bestuurder Wonen Limburg), Henk Kluskens (Huurdersplatform), Corry Keulen (WvN) en wethouder Mackus ondertekenen de prestatieafspraken.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.