Convenant vroegsignalering huurschulden

Huisuitzettingen vanwege huurachterstand hebben vaak een grote impact op huurders. Vooral als het gezinnen met jonge kinderen betreft. Het convenant Vroegsignalering huurschulden moet het aantal huurachterstanden drastisch verminderen. Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph, Algemeen Maatschappelijk Werk en de gemeente Weert hebben maandag 13 februari 2017 dit convenant ondertekend.

Het doel van het convenant is huurders van Wonen Limburg en Woningstichting St. Joseph die kampen met betalingsachterstanden in een vroeger stadium te signaleren. Deze huurders ontvangen vervolgens passende ondersteuning bij hun financiële en eventuele andere problematiek. Het jaar 2017 staat in het teken van de armoedebestrijding in Nederland. Het voorkomen van schuldenproblematiek past in de preventieve aanpak van de gemeente en samenwerkende partners.

Om te voorkomen dat schulden oplopen is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in gesprek te komen met huurders. De verhuurders geven vanaf 1 maart maandelijks aan de gemeente door welke huurders een huurachterstand hebben van twee maanden of meer. Huurders worden hierover geïnformeerd. Dit betekent overigens niet dat de woningstichtingen stoppen met het innen van de huur.

Huurders met betalingsachterstanden en een uitkering via de Participatiewet ontvangen direct een uitnodiging voor een gesprek met een regisseur Schulddienstverlening en een regisseur Participatie. Om verdere huurachterstanden te voorkomen zal daarnaast de huur worden ingehouden op de lopende uitkering. Huurders met betalingsachterstanden die geen uitkering ontvangen via de Participatiewet worden doorgeleid naar het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW).

Gemeente en AMW inventariseren de problematiek en ondersteunen huurders waar mogelijk. Indien noodzakelijk schakelen zij hulp in van andere deskundigen. Huishoudens met minderjarige kinderen krijgen prioriteit. Armoede heeft immers een grote impact op het welzijn en de kansen van kinderen.

Bij de voorbereiding van de nieuwe werkwijze is uitvoerig onderzocht hoe de privacy van de huurders geborgd kan worden. In het convenant is opgenomen welke convenantpartner welke gegevens uitwisselt en met welk doel. Gemeente Weert is eindverantwoordelijke van het convenant en meldt het convenant ook aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als extra waarborg werken de convenantpartners met een beveiligd systeem. Dat is speciaal ontworpen voor een juridisch correcte manier van gegevensuitwisseling.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.