Gemeente Weert gedoogt onder strenge voorwaarden huisvesting arbeidsmigranten tot 1 januari 2019

AZC kazerne Weert

In de voormalige kazerne in Weert worden sinds december 2017 naast asielzoekers ook arbeidsmigranten gehuisvest. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie onder strikte voorwaarden te gedogen tot 1 januari 2019. Ondertussen is er nieuw beleid gemaakt. Het ontwerp van dit nieuwe beleid wordt volgende week openbaar. In december wordt dit nieuwe beleid volgens planning ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Het kazerneterrein is eigendom van het bedrijf Horne Quartier (HQ). Dit bedrijf heeft een huurovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA mag tot september 2020 tot maximaal 1000 asielzoekers huisvesten op deze locatie. Daarnaast heeft het bedrijf een huurovereenkomst met Prisma Worx, een uitzendbureau voor arbeidsmigranten. Zij mogen volgens de gedoogbeschikking arbeidsmigranten huisvesten tot 1 januari 2019.

De gemeente Weert heeft beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit beleid dateert van 2008. Er is daarom gewerkt aan nieuw beleid. Herijking is namelijk nodig, vanwege het tekort aan werknemers en de aantrekkende arbeidsmarkt. Vanaf 13 september is het mogelijk om inspraakreacties in te dienen, met betrekking tot het voorgestelde nieuwe beleid. Dit beleid wordt naar verwachting in december aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

De huisvesting van arbeidsmigranten op het voormalige kazerneterrein is al langere tijd onderwerp van gesprek. Het bestemmingsplan schrijft voor dat huisvesting mogelijk is in relatie tot het aanbieden van zorg, sport, recreatie, onderwijs of maatschappelijke functies. Arbeidsmigranten worden, in tegenstelling tot wat het bestemmingsplan toelaat, vooral gehuisvest voor het verrichten van betaald werk. Arbeidsmigranten zijn nodig omdat er veel werk is in deze regio waarvoor geen arbeidskrachten te vinden zijn. Deze reden en het feit dat deze arbeidsmigranten niet ineens op straat kunnen komen te staan, zijn voor het college doorslaggevend om het huisvesten van arbeidsmigranten op deze locatie te gedogen. Mede met het oog op de mogelijkheid om op basis van het nieuwe beleid huisvesting van arbeidsmigranten in bestaande gebouwen (zoals een kazerne) in stedelijk gebied toe te staan. Dit gedoogbesluit geldt onder strenge voorwaarden tot 1 januari 2019. De gemeenteraad besluit aan het eind van dit jaar over het nieuwe beleid.

Wethouder Wendy van Eijk: “Arbeidsmigranten moeten fatsoenlijk worden gehuisvest. Daarom dit gedoogbesluit. Het feit dat dit onder strikte voorwaarden wordt toegestaan, heeft als reden dat ik vind dat omwonenden geen overlast mogen ondervinden. Daarom werk ik in dit dossier nauw samen met burgemeester Jos Heijmans (portefeuille openbare orde en veiligheid).”

Aan de gedoogbeschikking worden voorwaarden gesteld. Zo moet er onder andere permante bewaking aanwezig zijn. Er is ook een huishoudelijk regelement, waarin zaken als parkeren van voertuigen, geluidsoverlast, zwerfafval en drugs- en alcoholbeleid, worden beschreven. Ook moet er voor omwonenden 24/7 een contactpersoon zijn, die zij kunnen benaderen bij overlast.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.