Begroting Roermond 2019: Lastendruk stijgt niet

Gemeentehuis Roermond

De druk op de gemeentelijke financiën neemt weliswaar toe, maar de begroting van de gemeente Roermond is de komende jaren sluitend. De lastendruk stijgt volgend jaar niet, behoudens inflatiecorrectie. En stapsgewijs worden nieuwe accenten gelegd, in lijn met het Coalitieakkoord en de Toekomstvisie Roermond 2030. Dat staat in de concept begroting 2019, die het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De raad bespreekt de begroting op 8 november aanstaande.

Het college bouwt voort op het fundament dat in eerdere jaren is gelegd. Er is al flink geïnvesteerd in een zorgzame, dynamische, groene en moderne gemeente. Maar de lat gaat nog een stukje hoger, want in het Coalitieakkoord zijn ook weer nieuwe accenten gelegd. Zo wordt voorgesteld om in 2019 voor duurzaamheid en voor diversiteit ieder € 100.000 vrij te maken voor een eerste aanzet voor nieuw beleid.

In 2019 volgt een brede toets van lopende werkzaamheden, die het college langs de lat van Coalitieakkoord en Toekomstvisie legt. Taken die onvoldoende bijdragen aan de realisatie daarvan worden dan ter discussie gesteld, om zo ruimte te creëren voor nieuw beleid in de begroting van 2020.

Wethouder van financiën Frans Schreurs: “Vandaar dat we spreken over een ‘begroting in transitie’. Geld voor nieuwe accenten maken we de komende jaren vrij door andere dingen niet meer, of anders te doen. Dat vraagt stevige keuzes, want we zien ook dat de druk op de begroting toeneemt. Denk aan de tekorten in het sociaal domein en stijgende uitgaven bij fysieke projecten door de aantrekkende economie. Maar het huishoudboekje van de gemeente is op orde en we zullen zorgen dat dat de komende jaren zo blijft. Het lukt tegelijkertijd ook om de algemene reserve op peil te houden (10 miljoen), zoals afgesproken met de gemeenteraad.”

In het sociale domein blijft preventie het sleutelwoord, mede om zo de druk op de Wmo en dure gezondheidszorg te verlagen. In 2022 moeten de tekorten zijn weggewerkt. Dit alles met behoud van kwaliteit van zorg. Op economisch gebied is de revitalisering van de binnenstad een van de belangrijkste prioriteiten; via het plan Vitale Stad is € 11 miljoen beschikbaar om de aantrekkingskracht te versterken.

De extra inzet voor diversiteit is ingegeven vanuit de ambitie om van Roermond een inclusieve stad te maken. Zover zijn we nog niet. Met name voor nieuwkomers is het vaak lastig om te integreren in onze samenleving. En onze samenleving heeft het vaak lastig om nieuwkomers echt op te nemen. Een extra inspanning is dus nodig om dat te verbeteren.

Veiligheid moet meer verbinding krijgen met andere beleidsterreinen, zoals bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Verder legt het college nog meer accent op preventieve veiligheidsmaatregelen en op data-gedreven werken; de onlangs gestarte Operationele Proeftuin Sensing tegen mobiele bandieten is daar een goed voorbeeld van.

Wat betreft duurzaamheid wil de gemeente Roermond sámen met inwoners, bedrijven en organisaties aan de slag om een klimaatneutrale stad te realiseren. Tegelijkertijd geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld, onder andere door eigen gebouwen en maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Verder gaat het college werken aan een nieuw grondstoffenbeleidsplan, dat onder andere voorziet in betere scheiding van het huishoudelijk afval.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *