Ontgrinding in Elerweerd weldra van start

Op de gemeenteraad van juni werd de overeenkomst van het Projectgrindwinningscomité (PGC) goedgekeurd die de ontgrinding van het gebied Elerweerd tusen Maaseiken Dilsen-Stokkem mogelijk maakt. Ook de afspraken over het belastingtarief en de verdeling van de opbrengsten werden goedgekeurd.

Het project Elerweerd is een maatschappelijk project van groot openbaar belang en heeft twee functies: het verhogen van de veiligheid bij hoogwaterstanden van de Maas en het verbeteren van de riviernatuur. Het PGC werd opgericht om projecten van maatschappelijk belang mogelijk te maken en goede afspraken te maken tussen alle betrokken partners. In dit comité zetelen vertegenwoordigers van de provincie, de Limburgse grindgemeenten, de landbouw, de milieubewegingen en de grindsector.

Het projectgebied Elerweerd dat 170 hectare groot is, is gelegen tussen Elen en Heppeneert, tussen de Maas en de huidige winterdijk. 2/3 van de oppervlakte bevindt zich op het grondgebied van Dilsen-Stokkem, 1/3 op grondgebied van de stad Maaseik. Beide gemeenten hebben hiervoor ook een aantal buurtwegen overgedragen aan Steengoed.

Het gebied Elerweerd zal verlaagd worden waardoor het opnieuw een relatie krijgt met de rivierbedding van de Maas. Het projectgebied krijgt een gevarieerd reliëf met ondiepe geulen, lange zachte hellingen en hogere ruggen, wat zorgt voor een gepaste en veilige stroming van de Maas bij hoogwaterstanden.

De site wordt volledig afgegraven en alle vrijgekomen grind wordt afgevoerd voor commerciële doeleinden. Het gebied wordt gedeeltelijk heraangevuld tot op een nieuw en lager maaiveldniveau. Deze aanvulling gebeurt met zand dat wordt opgezogen uit de Meerheuvelplas.

Het projectgebied is vandaag grotendeels een landbouwgebied en zal in landbouwgebruik blijven tot aan de effectieve start van de werken. Na afloop van de grindwinning en de heraanvulling zal het gehele projectgebied een herbestemming krijgen als hoogwaardig natuurgebied in een dynamisch rivierlandschap met medegebruik voor zachte recreatievormen zoals wandelen en fietsen. Natuurpunt vzw zal instaan voor het beheer van het gebied, waarbij er ook gebruik gemaakt zal worden van ‘grote grazers’ zoals in Negenoord-Kerkeweerd.

Ter compensatie voor het verlies aan landbouwgebied wordt door Steengoed een irrigatienetwerk uitgebouwd in het landbouwgebied tussen Elen en Heppeneert. Door dit irrigatienetwerk kunnen de landbouwgronden in dit gebied van water voorzien worden om te beregenen bij droge weersomstandigheden.

Het gezuiverde grind wordt van de grindput naar de bewerkingsinstallatie te Rotem vervoerd door een transportband, die geplaatst wordt langsheen de Kogbeek. Het gaat om de transportband die momenteel het grind vanuit Boyen-Veurzen naar de bewerkingsinstallatie te Rotem vervoert. Van hieruit gaat het per vrachtwagen over de nieuwe weg tot op de N78.

De omgevingsvergunning werd afgeleverd op 20 maart, nadat er een uitgebreid openbaar onderzoek plaatsvond. De voorbereidende werken in het gebied zijn intussen gestart. De effectieve ontgrinding begint in september 2019 en zal vermoedelijk tot 2034 duren.

Voor zowel Dilsen-Stokkem als Maaseik betekent deze nieuwe ontgrinding ook extra inkomsten in de vorm van belastingen. Beide steden hebben hieromtrent duidelijke afspraken gemaakt met elkaar en met Steengoed en zullen eenzelfde tarief van 0,88 euro per ton hanteren.

Op basis van een meting van de oppervlakte werd afgesproken dat gedurende de ganse duur van de ontginning de netto ontgonnen tonnages kiezel en zand, geraamd op 18,5 miljoen ton, voor 2/3e toegewezen worden aan de stad Dilsen-Stokkem en voor 1/3e aan de stad Maaseik. Deze verdeling komt overeen met de ligging van het projectgebied.
Concreet betekent dit dat de stad Dilsen-Stokkem, op basis van deze ramingen, jaarlijks ongeveer 720.000 euro zal ontvangen, de stad Maaseik 360.000 euro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.