Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem vormen interlokale vereniging ‘Wonen Maasland’

De drie gemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem richten een interlokale vereniging ‘Wonen Maasland’ op. Zo’n samenwerkingsverband maakt aanspraak op een jaarlijkse Vlaamse subsidie waarmee bijkomend personeel aangeworven kan worden in functie van de uit te voeren taken inzake lokaal woonbeleid.

Op 16 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit over het lokaal woonbeleid definitief goed. Dit besluit is op 1 januari 2019 in werking getreden en bevat de nieuwe subsidieregeling voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025, die overeenstemt met de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus.

Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid: zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden, werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium of de woonomgeving en informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen.

Om die doelstellingen te behalen moeten de deelnemende gemeenten een aantal verplichte activiteiten uitvoeren en ten minste tweemaal per werkingsjaar een lokaal woonoverleg organiseren waarop een aantal thema’s besproken worden. De gemeenten kunnen desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren.

Bij de uitvoering van het project moeten de gemeenten voor elk van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid bijzondere aandacht besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema’s die raakpunten hebben met wonen.

De projecten worden begeleid en ondersteund door een stuurgroep waarin elke deelnemende gemeente ten minste is vertegenwoordigd door een mandataris. De stuurgroep komt minstens twee keer per werkingsjaar samen.

Op 21 juni 2019 hechtte het college van burgemeester en schepenen van de stad Dilsen-Stokkem principiële goedkeuring aan de oprichting van een IGS Maasland inzake het lokaal woonbeleid. De colleges van de stad Maaseik en de gemeente Kinrooi deden hetzelfde op respectievelijk 24 juni 2019 en 17 juni 2019. Inmiddels hebben ook de drie respectievelijke gemeenteraden de oprichting formeel goedgekeurd. Het is nu wachten op de definitieve goedkeuring van Wonen Vlaanderen die uiterlijk einde 2019 wordt verwacht.

De stad Dilsen-Stokkem treedt op als beherende gemeente. Dilsen-Stokkem zal bijgevolg voorzitter worden van de stuurgroep, die (minstens) twee maal per jaar zal samenkomen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.