Stad Dilsen-Stokkem geeft negatief advies voor gascentrale

In december 2020 werd er een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Dils-Energie NV voor de bouw en exploitatie van een CCGT-energiecentrale, een ‘Combined Cycle Gasturbine’ ofwel een stoom- en gascentrale. De bestendige deputatie van de provincie, die over de vergunningsaanvraag zal oordelen, vroeg een advies aan het stadsbestuur. Die heeft vandaag laten weten negatief te zullen adviseren.

Het was ook de stad die diende in te staan voor de organisatie van het openbaar onderzoek dat liep van 28 december 2020 tot en met 26 januari 2021. Tijdens dit openbaar onderzoek werden 829 schriftelijke en 396 digitale bezwaren ingediend.

De omgevingsambtenaren van de stad onderwierpen het dossier aan een grondige screening inzake ruimtelijke ordening en milieu.

Wat ruimtelijke ordening betreft werd er vastgesteld dat de hoogte van de gebouwen dermate afwijkt van de verkavelingsvoorschriften en er een significant negatief effect inzake de visuele impact van de gebouwen op de ruime omgeving verwacht kan worden. De gebouwen zullen dominant aanwezig zijn aan de horizon, hetgeen qua ruimtelijke en landschappelijke inpassing niet past.

Inzake milieu werd geconcludeerd dat de bouw van een nieuwe energiecentrale die op zeer grote schaal fossiele brandstoffen gebruikt en bijdraagt tot een zeer hoge CO2- emissie niet strookt met de klimaatdoelstellingen en het beleid dat de stad daaromtrent wil voeren. Denken we aan de ambities in het burgemeestersconvenant en het lokaal klimaatactieplan.

Het college van burgemeester en schepenen treedt deze conclusies met betrekking tot ruimtelijke ordening en milieu, alsook het algemeen besluit van de omgevingsambtenaren bij en formuleert vandaag op basis van deze grondige analyse een negatief advies omtrent de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een stoom- en gascentrale in Dilsen-Stokkem.

Het college van burgemeester en schepenen stelt bovendien bijkomend vast dat de tewerkstelling voor de totale oppervlakte aan industriegebied die zal worden ingenomen zeer summier is en niet strookt met de visie omtrent ‘ruimte om te ondernemen’.

De stad Dilsen-Stokkem wil in de gegeven context ook het bovenlokale karakter van dit dossier aankaarten en benadrukken niet blind te zijn voor de uitdagingen omtrent de toekomstige energiebevoorrading in België. We verwijzen hierbij onder meer naar de gemaakte keuzes rond energiebeleid en de kernuitstap in het meest recente federaal regeerakkoord.

Verschillende studies tonen de behoefte aan van nieuwe productiecapaciteit in België tegen 2025, wanneer alle Belgische kerncentrales stilgelegd zullen worden. Om de kernuitstap op te vangen, moeten we over productiemiddelen beschikken die ons land beschermen tegen stroomstoringen wanneer de wind en de zon het laten afweten. Nieuwe gascentrales zouden in staat zijn om snel de benodigde hoeveelheid energie te produceren op het ogenblik dat de consument er nood aan heeft, en ze kunnen snel worden stilgelegd wanneer er veel wind of zon is.

Andere studies spreken de noodzaak van gascentrales dan weer tegen. Europa heeft vragen bij de intenties van België om gascentrales te subsidiëren en vindt dat België de mogelijke problemen met de toereikendheid van de elektriciteitsproductie niet voldoende heeft aangetoond.

Het is niet aan de stad Dilsen-Stokkem om rapporten van energie-experts en de intenties van Europa, het federaal regeerakkoord of de gewesten in ons land in vraag te stellen. De Belgische bevoorradingskwestie moet aldus op hogere beleidsniveaus in ons land in consensus vastgesteld worden.

Samenvattend is het stadsbestuur van oordeel dat in deze vergunningaanvraag de visuele consequenties en milieu-impact van de bouw van deze gascentrale op het industrieterrein van Rotem en de nabijgelegen natuurgebieden en woonomgeving, onverenigbaar zijn met een aanvaardbare goede ruimtelijke ordening en de klimaatambities van Dilsen-Stokkem.

Het college van burgemeester en schepenen is ervan overtuigd dat er andere, beter geschikte, perifere grote industriële locaties voor mogelijke nieuwe gascentrales zijn, van zodra men deze noodzakelijk acht voor de energiebevoorrading van ons land.

Het integrale advies van de stad Dilsen-Stokkem wordt nu overgemaakt aan de deputatie, die later een beslissing zal nemen over de vergunningsaanvraag.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

OOK INTERESSANT

(HETZELFDE ... MAAR TOCH ANDERS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.