Redactiestatuut

Redactiestatuut

1. Doel van het statuut

Dit programmastatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de redactie van Grensland Actueel en diens producten, te waarborgen bij het uitoefenen van haar journalistieke taak. Het regelt voorts de rechten en plichten van de medewerkers in relatie tot de journalistieke functie van de organisatie.

2. Bij het statuut betrokken partijen

Aan dit programmastatuut zijn gebonden:

De hoofdredactie van de organisatie

3. Begripsbepaling

3.1. Redactie

Tot de redactie behoren degenen die blijkens een schriftelijke arbeidsovereenkomst – ongeacht de aard en de duur van het dienstverband/vrijwilligersovereenkomst – als journalist door de organisatie zijn aangesteld en/ of anderszins onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur functioneren. Zij worden benoemd en ontslagen door de directie, op voordracht van de hoofdredactie.

3.2. Hoofdredactie

De hoofdredactie wordt gevormd door de hoofdredacteur. Hij/ zij is verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de programma’s op welk medium dan ook – de reclameboodschappen uitgezonderd -, ongeacht of daadwerkelijke uitzending heeft plaatsgevonden. Hij/zij heeft de leiding over de redactie. De hoofdredacteur maakt deel uit van de redactie. De hoofdredactie ziet er op toe dat in de berichtgeving de vereiste journalistieke zorgvuldigheid wordt betracht, in overeenstemming met de uitgangspunten als verwoord in artikel 4 van dit statuut, en dat openbaarmaking van programma’s of onderdelen daarvan niet in strijd zijn met de wet.

3.3 Directie

Aan de directie van de organisatie is de verantwoordelijkheid voor het zakelijk beleid toegekend. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud van de reclame-uitzendingen (reclameboodschappen).

3.4 Nieuwsbulletins

Tot de nieuwsbulletins worden gerekend de programma’s, of delen van

programma’s, die primair bedoeld zijn te informeren over actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en achtergronden bij die actualiteit.

3.5 Overige programma’s

Tot de overige programma’s worden de programma’s gerekend die niet primair gekoppeld zijn of behoeven te zijn aan actuele gebeurtenissen en die veelal een onderhoudend informatief karakter hebben.

3.6 Gesponsorde programma’s

Deze programma’s of onderdelen van programma’s komen tot stand door

medefinanciering en /of zakelijke ondersteuning door derden, zonder afbreuk te doen aan het bepaalde onder artikel 5 van dit statuut.

3.7 Reclameboodschappen

Reclameboodschappen zijn alle uitingen van bedrijven en /of instellingen – al dan niet betaald – die erop zijn gericht het publiek te bewegen tot het kopen van een bepaald product of het gebruikt maken van een bepaalde dienstverlening.

4. Doelstelling en identiteit

4.1

De activiteiten van Grensland Actueel onderscheiden zich van nationale publieke dan wel private organisaties doordat zijn programma’s op diverse platforms in het bijzonder betrekking hebben op een bepaalde regio en de inhoud van de programma’s cultureel en maatschappelijk van betekenis zijn voor de volgers en bezoekers van de platforms in die regio. De organisatie wil zo veelzijdig mogelijk informatie verschaffen op een breed terrein.

4.2

Grensland Actueel stelt zich ten doel internet-programma’s te maken in overeenstemming met de bepaling van de Wet om daardoor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling in het uitzendgebied te bevorderen en de geestelijke, economische, culturele, educatieve en recreatieve activiteiten in genoemde regio te intensiveren. Daarbij staat het geven van informatie in de ruimste zin voorop.

5. Journalistieke onafhankelijkheid

5.1

De redactie oefent de haar opgedragen programmatische journalistieke taken uit zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, ander dan op de wijze zoals in dit statuut geregeld.

5.2

De redactie heeft geen binding met enige politieke of levensbeschouwelijke groepering of met belangengroepen.

5.3

De redactie hecht aan fundamentele waarden en grondrechten, als de vrijheid van meningsuiting, het handhaven van de rechtsstaat en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid, ongeacht afkomst, ras, geslacht of seksuele geaardheid.

5.4

De redactie streeft bij de uitvoering van haar werk steeds objectiviteit en onpartijdigheid na, zowel in berichtgeving als analyse. Ze laat zich leiden door de uitgangspunten van journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid.

6. Positie van de hoofdredacteur en directeur van de organisatie

6.1

Grensland Actueel is als houder van de licenties/websites/social media kanalen overeenkomstig de (Media)wet verantwoordelijk voor het algemeen programmabeleid en voor vorm en inhoud van hetgeen in zijn zendtijd wordt uitgezonden, zowel intern als tegenover derden. GA delegeert de voorbereiding en samenstelling van de programma’s aan de hoofdredacteur.

6.2

De hoofdredacteur is belast met de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling van het programmabeleid van de organisatie. Hij is met betrekking tot de programma’s verantwoordelijk voor de naleving van Statuten en door bestuur vastgestelde richtlijnen van de organisatie.

6.3

GA zal de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie waarborgen.